Fördjupning

Ett första steg till organiserade mätningar i Fyrisån togs redan 1947, då förste provinsialläkaren Wåhlin föreslog i sin årsberättelse att en limnologisk undersökning skulle göras av Fyrisån på grund av den förorening ån visade. Inte förrän 1956 kom ett beslut om en samordnad recipientundersökning och statsbidrag lämnades 1958 av Kungliga Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen. Undersökningen leddes av professor Wilhelm Rodhe och resultaten redovisades 1962. Här rekommenderades bildandet av ett vattenvårdsförbund för att främja vattenvården men även jord- och skogsbrukets intressen i samband med vattenhushållningen inom området.

Samma år, 1962, motionerade Teodor Carling och Blenda Ljungberg (båda moderater) i Uppsala stadsfullmäktige om bildandet av ett vattenvårdsförbund. Detta ledde till att Uppsala stad hemställde hos länsstyrelsen om initiativ till bildande av ett vattenvårdsförbund. Ett sådant kom även till stånd och bildades formellt den 23 april 1965.

Vattenvårdsförbundets svaga ekonomiska resurser ledde till att när lagen om vattenförbund stiftats 1977 upptogs diskussioner om att omvandla vattenvårdsförbundet till ett vattenförbund, en organisation som skulle äga betydligt större möjligheter att arbeta med de målsättningar som satts upp 1965. Fyrisåns vattenvårdsförbund presenterade 1982 sin utredning "Vattenförbund för Fyrisån?" och som efter hörande av intressenter och tänkbara medlemmar medförde att Uppsala kommun 1983 hos länsstyrelsen begärde en förrättning för att bilda av vattenförbund.

Länsstyrelsen i Uppsala län förordnade 1984-05-24 en förrättningsman för bildandet av ett vattenförbund för Fyrisån. Förrättningsmannen utgjorde tillsammans med 2 godemän utredningen synemän. Under förrättningen genomfördes samråd med alla berörda och sammanställdes i ett utlåtande 1989-02-21.

Synemännens utlåtande inför förbundsbildningen: Synemännens utlåtande 1989-02-21 

När förrättningen var slutförd och efter vederbörliga beslut och länsstyrelsens fastställande av stadgarna för Fyrisåns vattenförbund kunde verksamheten starta i sin nya organisation. Man bestämde verksamhetsgrenarna till recipientkontroll (vattenkvalitet), vattendragsunderhåll och vattenhushållning. Medlemskretsen, andelstal mm. liksom verksamhetsgrenarna har i stort sett varit oförändrade sedan starten. Några nya medlemmar har tillkommit och enstaka utträtt. Till verksamheten har under hand lagts att följa utvecklingen med återskapande av våtmarker men ingen ny förrättning har ännu blivit aktuell.

I förbundets styrelse är förbundsmedlemmarna representerade genom företrädare för dels kommunerna Uppsala, Tierp och Östhammar och Knivsta (medlem från år 2010), dels de olika verksamhetsgrenarna. Förbundsstämma hålls årligen senast i april.

 


Artikeln senast uppdaterad: 2014-03-18 10:46:57 Skriv ut artikel