Metaller

Metaller förekommer naturligt i sötvatten och halterna varierar med berggrundens och jordarternas sammansättning inom avrinningsområdet. Flera metaller behövs i små mängder för att säkerställa biologiska funktioner men genom mänskliga aktiviteter har halterna ökat i många vattendrag och sjöar. Redan vid måttligt höga metallhalter kan reproduktionen störas men Fyrisån har dock en så gynnsam vattenkvalitet i övrigt att den risken bedöms vara liten. Vid höga och mycket höga halter kan biologiska effekter uppträda även om exponeringen sker under kortare tid. Fiskar är särskilt känsliga är under ägg- och yngelstadiet.

I Fyrisån har metallanalyser genomförts sedan 1987 vid Klastorp (uppströms Uppsala stad) och Flottsund (mynningen till Mälaren) samt i Sävjaån vid Kuggebro (rinner ut i Fyrisån mellan Uppsala stad och Flottsund). Vid Flottsund togs dessutom bottenprov vid 3 meters djup 1997-2002. Kadmium, bly, koppar och zink är de parametrar som analyseras. Järn och mangan analyserades till 2003, då de ersatts av krom, nickel och arsenik.

Läs mer om metaller

 


Artikeln senast uppdaterad: 2007-01-22 16:15:44 Skriv ut artikel