Kväve

Kväve är vanligtvis det tillväxtbegränsande ämnet i havsmiljö. Problem med algblomningar och fiskdöd i slutet av 80-talet har lett till att kvävebelastningen från land uppmärksammats allt mer och att många avloppsreningsverk utrustats med ny teknik för kväverening. Vattnets totala kväveinnehåll utgörs av organiskt bundet kväve och lösta salter, de senare i form av nitrat (NO3), nitrit (NO2; försumbar i rinnande vatten) och ammonium (NH4). Nitrat tas lättast upp av växter och plankton. Utsläpp av avloppsvatten kan öka halten ammonium i vattnet som i sin tur förbrukar syre i vattnet vid omvandling till nitrat. Vid extremt varma och soliga sommardagar kan dessutom ammonium omvandlas till ammoniak som är giftigt för fisk och andra vattendjur.

Läs mer om kväve

 


Artikeln senast uppdaterad: 2007-01-23 10:07:02 Skriv ut artikel