Surhetstillstånd

Vattnets pH är ett mått på dess surhetsgrad, vilket egentligen är vattnets innehåll av vätejoner. En ökad mängd vätejoner medför ett surare vatten. Vattnets förmåga att motverka försurning kallas buffertkapacitet eller alkalinitet och är ett mått på vattnets innehåll av ämnen som kan neutralisera vätejoner. Fyrisån löper ingen risk att försuras inom överskådlig tid eftersom de omgivande markerna är kalkrika vilket medför att vattnet har en god buffertkapacitet.

Läs mer om surhetstillstånd


 


Artikeln senast uppdaterad: 2008-03-20 08:28:11 Skriv ut artikel