Aspprojektet

Fyrisåns vattenförbund initierade år 1999 det arbete som kom att kallas för Aspprojektet.  Syftet är att skapa fria vandringsvägar för fisk inom Fyrisåns avrinningsområde. Speciell uppmärksamhet riktas på att stärka populationerna av den hotade fiskarten asp. Även musslor gynnas, varav flera rödlistade arter, eftersom fisk fungerar som värddjur för musslornas larver.