Fyrisån

Om Fyrisån
För 5000 år sedan utgjordes det område där Fyrisån med biflöden ringlar fram idag. en havsvik. Landhöjningen, som pågår sedan inlandsisen försvann, gör att marken stiger med en dryg halvmeter per sekel. Successivt har havsbottnar blivit land och de vattendrag som bildats har i sin tur erodera sig ned i de gamla havsbottnarna. För 2000 år sedan var vattennivån 10 m högre än idag och Fyrisån en vik av Mälaren, seglingsbar upp till Gamla Uppsala. När landet hade stigit ytterligare några meter försvårades båtarnas framfart av en vattentröskel vid Kvarnfallet i centrala Uppsala. Handeln förlades till den nya hamnen och det var naturligt att människorna flyttade efter.

Fyrisån idag
Fyrisåns avrinningsområde omfattar cirka 2000 km2, varav 2 % är sjöyta. Fyrisån rinner upp mot Österbybruk, från Rastsjön, som är åns källsjö. Nedströms Vattholma tillrinner biflödena Vendelån, Björklingeån och Jumkilsån. Sävjaån, som avvattnar Funboån och Storån inom avrinningsområdets östra delar, har sitt inlopp i Fyrisån nedströms Uppsala.