Aspprojektet

Fyrisåns vattenförbund initierade år 1999 det arbete som nu i allmänna ordalag kallas för Aspprojektet. Förbundet framställde en vision om att tillskapa fria vandringsvägar för fisk mellan Ekoln (Mälaren) och Vendelsjön samt i möjligaste mån inom de biflöden som mynnar på den aktuella sträckan. Syftet var att uppnå miljökvalitetsmål nr 8, levande sjöar och vattendrag och en god ekologisk status i enlighet med EG:s ramdirektiv för vatten för Fyrisåns hela vattensystem. Speciell uppmärksamhet riktas på att stärka populationerna av den hotade fiskarten asp. Asp är utrotad i Fyrisån uppströms Islandsfallet till följd av mänskliga ingrepp medan ett mindre bestånd fortfarande förökar sig i Sävjaån, ett biflöde med mynningen nedströms Islandsfallet. Även musslor gynnas, varav flera rödlistade arter, eftersom fisk fungerar som värddjur för musslornas larver.

Uppsala kommun sökte s.k. Lokala naturvårdsmedel (LONA) som blev startskottet för Aspprojektet. Flertalet av de tillfrågade organisationerna anslöt sig till projektet som därigenom fick en bred organisation med en mycket stark lokal förankring.

Med hjälp av så kallade fiskräkningskameror kan vi följa upp att vandringsvägarna är funktionella, dvs. att fisken faktiskt tar sig upp.

Limnisk miljö från akvarium i Silkesborg, Danmark