Vegetationsbeskärning

På denna sida publiceras aktuell info om årets vegetationsbeskärning löpande.

Klippningen inleds i början av juli

Preliminärt körschema

  1. Vendelån
  2. Vattholmaån
  3. Funboån-Sävjaån
  4. Fyrisåns huvudfåra
  5. Tegelsmoraån
  6. Toboån