Vattenkemi

Fyrisåns vattenkemi undersöks inom ramen för samordnad recipientkontroll. Provtagningsprogrammet utarbetas av vattenförbundets arbetsgrupp för vattenkvalitet i samråd med Länsstyrelsen, som är tillsynsmyndighet. Dessutom genomförs vattenkemiska undersökningar under begränsade perioder i samband med fördjupade utredningar. Provtagningsplatser och parametrar utvärderas regelbundet och omarbetas vid behov, vilket är anledningen till att vissa stationer inte längre är i drift.

Provtagning i vattendrag sker vanligtvis 12 gånger per år och utförs av Institutionen för Vatten och Miljö, SLU.

Provtagningsstationerna inom Fyrisåns avrinningsområde framgår av den interaktiva kartan. Vattenkemiska data kan hämtas genom att klicka på en provtagningsstation.

SLU sammanfattar analyserade data årligen i en rapport eller ett informationsblad. Informationen finns i Dokumentarkivet.