Stadgar

Stadgar för Fyrisåns vattenförbund, antagna vid sammanträde 1989 enligt 28 § lagen (1976:977) om vattenförbund, reviderade vid årsstämma 2015-04-29

§ 1 Förbundets firma och ändamål
Förbundets firma är Fyrisåns vattenförbund.

Förbundets uppgift är att främja ett från allmän och enskild synpunkt ändamålsenligt utnyttjande av vattnet i Fyrisåns vattensystem.

§ 2 Grunderna för förvaltningen
Förbundet ska förvaltas i enlighet med vad som i utlåtande 1989-02-21 vid förrättning enligt lagen om vattenförbund bestämts om förbundets verksamhet. Ändring av vad sålunda bestämts kan dock ske i den ordning som anges i 35 eller 36 § nämnda lag. Vad lagen om vattenförbund innehåller om förvaltning ska gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

§ 3 Förbundets ekonomi
För att täcka förbundets allmänna förvaltningskostnader ska en förbundsavgift uttagas av medlemmarna. Förbundsavgiften bestäms för ett år i sänder på ordinarie förbundsstämma.

Kostnader för verksamhet eller verksamhetsgren fördelas mellan berörda medlemmar efter andelstal.

För att finansiera viss verksamhet äger förbundet upptaga lån och söka statliga eller kommunala bidrag.

§ 4 Medlemmar
Medlemmar i förbundet är de kommuner, företag enligt miljöskyddslagen och vattenlagen, markavvattningsföretag, bevattningsintressenter och dammägare som enligt förrättningsutlåtandet 1989-02-21 ska tillhöra förbundet med obligatoriskt eller frivilligt medlemskap. Ändring av vad sålunda bestämts kan dock ske i den ordning som anges i 35 eller 36 § lagen om vattenförbund.

§ 5 Ombud
Att med beslutanderätt företräda medlem vid förbundsstämma äger varje medlem att utse en person. Uppsala kommun har dock rätt att utse två personer. Medlem har även rätt att för ombud utse en personlig ersättare. Ombud utses för tid som medlem själv beslutar.

§ 6. Valberedning
Valberedning utses vid årsstämma med ett antal medlemmar och en mandattid som stämman beslutar. Det åligger valberedningen att från medlemskommuns styrelse inhämta förslag på personer man vill ha som ledamot och ersättare i förbundets styrelse. På motsvarande sätt tillfrågas övriga medlemmar om önskemål av styrelserepresentation. Valberedningen lämnar årsmötet förslag till det antal befattningar som enligt förbundets stadgar årligen ska utses.

§7 Styrelsens säte och sammansättning
Förbundets styrelse ska ha sitt säte i Uppsala.

Styrelsen ska bestå av åtta ledamöter och lika många ersättare.

Om hinder därav inte möter, ska styrelsen bestå av två ledamöter representerande Uppsala kommun, en vardera för Tierps, Östhammars och Knivsta kommuner, en de icke-kommunala företagen enligt miljöskyddslagen (industrier), en bevattningsintressenterna, en markavvattningsföretagen och en dammägarna. Under samma förrutsättning ska av ersättarna två representera Uppsala kommun, en vardera Tierp, Östhammar och Knivsta, en de icke-kommunala företagen enligt miljöskyddslagen, en bevattningsintressenterna, en markavvattningsföretagen och en dammägarna.

§8 Styrelse – Val
Styrelsen väljs vid ordinarie förbundsstämma. I samband med förbundets bildande kan dock styrelse väljas på sammanträde som avses i 28 § lagen om vattenförbund.

Mandattiden för ledamöter är två år och för ersättare ett år. Val som sker på sammanträde som avses i 28 § lagen om vattenförbund ska dock gälla tiden till dess styrelseval skett på ordinarie förbundsstämma.

Första gången val äger rum på ordinarie förbundsstämma ska fyra ledamöter och samtliga ersättare väljas för tiden till nästa ordinarie stämma. Fyra ledamöter ska väljas för tiden till den därefter följande ordinarie förbundsstämman.

Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

§9 Styrelse – Kallelse till sammanträde, föredragningslista
Kallelse till styrelsesammanträde ska innehålla uppgift om förekommande ärenden och ska tillställas ledamöterna minst fjorton dagar före sammanträdet. Ersättare ska inom samma tid tillställas underrättelse om sammansträdet och om förekommande ärenden. Ledamot, som är förhindrad att närvara, ska genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla ersättare i ledamotens ställe. Ersättare som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammansträdet men har ej rösträtt.

§10 Styrelse – Beslutförhet och protokoll
Styrelsen är beslutsför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav ska styrelsesammansträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammansträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden.

Utan att ha angivits i kallelsen får ärenden avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet.

Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet.

Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation ska anmälas före sammanträdets slut.

Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut ska föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och ersättare, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet ska justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordförande lett sammansträdet.

§ 11 Firmatecknare
Förbundets firma tecknas av styrelsen eller den styrelsen särskilt utser.

§12 Styrelse – Förvaltning
Styrelsen ska 1. Förvalta förbundets tillgångar 2. Föra redovisning över förbundets räkenskaper 3. Föra förteckning över medlemmarna och dessas andelstal 4. Årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över förbundets verksamhet och ekonomi 5. Föra särskild redovisning för varje verksamhetsgren 6. I övrigt fullgöra vad lagen och dessa stadgar föreskriver om styrelsens handhavande av förbundets angelägenheter.

§ 13 Revision
För granskning av styrelsens förvaltning ska medlemmarna på ordinarie förbundsstämma utse två revisorer och en ersättare. Revisionsberättelse ska överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie förbundsstämma.

§ 14 Räkenskapsperiod
Förbundets räkenskapsperiod omfattar tiden 1 januari – den 31 december.

§15 Förbundsstämma
Ordinarie förbundsstämma ska hållas årligen före april månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer. Under förbundets första verksamhetsår kan dock ordinarie förbundsstämma hållas på annan tid enligt styrelsens bestämmande. Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa en extra stämma.

Om stämma ska godkänna uttaxering, ska styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som ska uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning ska ske. Före ordinarie stämma ska desssutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgängliga för granskning under samma tid.

§ 16 Kallelse till stämma
Kallelse till stämma ska utfärdas av styrelsen och tillställas envar medlem med vanlig post till av denne senast uppgiven adress. Detsamma gäller för andra meddelanden till medlemmarna. Kallelseåtgärd ska vidtas senast tre veckor före sammanträdet.

I kallelsen ska anges vilka ärenden som ska förekomma på stämman och lämnas uppgift om plats där i § 15 angivna handlingar finns tillgängliga.

§ 17 Motioner
Medlem kan genom motion väcka förslag rörande förbundets verksamhet. Motion, som ska behandlas på ordinarie stämma, ska vara styrelsen tillhanda senast under januari månad. Styrelsen ska bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

Bestämmelsen om viss motionstid gäller inte under förbundets första verksamhetsår.

§ 18 Dagordning vid ordinarie stämma
Vid ordinarie stämma ska följande ärenden behandlas

1. Val av ordförande för stämman
2. Val av två justeringsmän
3. Styrelsens och revisorernas berättelser
4. Ansvarsfrihet för styrelsen
5. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna
6. Ersättning till styrelsen och revisorerna
7. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
8. Bestämmande av förbundsavgift
9. Val av styrelse och styrelseordförande
10. Val av revisorer
11. Fråga om val av valberedning
12. Övriga frågor
13. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

§ 19 Stämmobeslut
Beslut fattas med acklamation, om inte omröstning begärs.

I fråga om omröstning m m gäller – till följd av hänvisning i 33 § lagen om vattenförbund – 48 § första, andra och tredje styckena, 49-51 §§ och 52 § första stycket lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

När omröstning företas ska till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud m m som har betydelse för bedömandet av röstresultatet.

Val ska ske med slutna sedlar om någon begär det.

§ 20 Flera verksamhetsgrenar
Ska omröstning ske i fråga som berör flera verksamhetsgrenar gemensamt, har vid tillämpning av huvudvalsmetoden varje medlem en röst även om han har del i flera verksamhetsgrenar.

Vid tillämpning av andelstalsmetoden ska i motsvarande fall varje medlems röstetal framräknas på följande sätt. Först reduceras medlemmens röstetal inom varje verksamhetgren i förhållande till verksamhetsgrenens andel i den gemensamma verksamhet omröstningen avser. Därefter sammanlägges de reducerade röstetalen för varje medlem.

Om inte särskilda skäl finns för annan beräkning, ska de olika verksamhetsgrenarna anses ha andel i gemensam verksamhet i proportion 50 % för recipientkontroll, 25 % för underhålls- och restaureringsarbeten och 25 % för vattenhushållning.

§ 21 Protokollsjustering och tillgänglighållande
Stämmoprotokollet ska justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.

§ 22 Fastställelse av stadgarna
Dessa stadgar ska för att bli gällande fastställas av länsstyrelsen i Uppsala län.