Dagvatten

Förbundet deltar i två pilotstudier avseende dagvatten i samarbete med WRS och SLU och som genomförs genom medel från Naturvårdsverket.

  1. Avskiljning av lösta och partikelbundna föroreningar i dagvattendammar
  2. Dagvattnets påverkan på ekologisk och kemisk status i rinnande vatten

Den första studien är avslutad och kan läsas via länken nedan samt två examensarbetet.

DRIVA – pilotstudie Fyrisån