Våtmarker och fosfordammar

Fyrisåns vattenförbund arbetar aktivt med åtgärder som bidrar till att uppnå god status enligt EU:s vattendirektiv. Våtmarker och fosfordammar är viktiga åtgärder för att minska läckage av näringsämnen. De bidrar även till att vattnet fördröjs i landskapet, ökad grundvattenbildning lokalt, ökad biologisk mångfald mm.